فرآیند ارزیابی و مشارکت

موسسه توسعه فناوری نخبگان به منظور کسب اهداف و اجرای برنامه‌های خود، با تامین مالی پروژه ها و طرح‌های کارآفرینی و در قالب مشارکت مدنی، بستر مناسبی را برای اجرای پروژه‌ها طی مراحل ذیل فراهم می‌نماید:

  • اخذ تقاضای صاحب طرح؛
  • تکمیل و ارسال اطلاعات اولیه طرح؛ (فرم پیوست)
  • امکان‌سنجی و ارزیابی طرح؛ (نمونه Business Plan قابل رویت)
  • تنظیم قرارداد مشارکت؛
  • تسلیم ضمانت‌نامه؛
  • پرداخت وجه.