مشارکت مدنی با موسسه توسعه فناوری نخبگان

برای تکمیل فرآیند توسعه کسب و کارهای جدید، می‌بایست اجزاء فناوری، بازار، سرمایه و توان کارآفرین در کنار هم، قرار گیرند. موسسه توسعه فناوری نخبگان که در سال ۱۳۸۱ تشکیل و هم اکنون با توجه به رسالت خود، طرح هایی را که در حوزه فناوری اطلاعات قرار داشته باشند، در صورتیکه در ارزیابی و مطالعات خود، دارای ارزش افزوده اقتصادی مناسب تشخیص دهد، در قالب مشارکت مدنی و تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و با شرایط ذیل با کارآفرینان (حقوقی و یا حقیقی) جهت تامین منابع مالی مورد نیاز آنان سرمایه‌گذاری می‌نماید:

• مشارکت و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای می باشد که اصل سرمایه تضمین گردد؛

• در صورت عدم تحقق سود پیش بینی، شده در آنالیز مالی طرح، موسسه توسعه فناوری نخبگان در میزان دریافت سود پیش‌بینی شده انعطاف نشان می‌دهد.

جهت آنالیز مالی طرح، لطفا فرم پیوست را تکمیل و ارسال نمایید.