صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  نقشه سایت
02:36 - شنبه 3 فروردين 1398
 

دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر بیاموزیم: دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، مودب باشیم؛ صادق باشیم، انتقاد پذیر باشیم، دیگران را آزار ندهیم، وجدان داشته باشیم؛ از کسی بت نسازیم، نظافت را رعایت کنیم، از قدرت سو استفاده نکنیم، پشت سر کسی غیبت نکنیم؛ به عقاید همدیگر احترام بگذاریم، مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم، به قومیت و ملیت کسی توهین نکنیم، به ناموس دیگران چشم نداشته باشیم و در مورد دیگران قضاوت و پیش داوری نکنیم.

 
 

Copyright © 2012 www.mtfn.ir! All rights reserved.
Design by: Avanegar